Nasza strona korzysta z plików cookie Serwis korzysta z plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celach prawidłowego funkcjonowania, wyświetlania spersonalizowanych treści i reklamy oraz analizy ruchu na witrynie żeby wiedzieć skąd pochodzą nasi użytkownicy. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w Polityce Prywatności.
W dowolnym momencie, możesz dokonać zmiany swojego wyboru klikając w link Polityka Cookies w stopce strony.
Produkty

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu MROWKA.COM.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje: 

Regulamin – niniejszy regulamin;

Usługodawca / Dostawca internetowej platformy handlowej – Grupa PSB Handel S.A. z siedzibą: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000661047, NIP: 6551974439, REGON 366438684, kapitał wpłacony: 50 275 000,00 zł, adres e-mail: info@grupapsb.com.pl, nr tel. 41 378 52 00 (stawka według opłat operatora dzwoniącego), stanowiąca element grupy zakupowej – Grupa PSB – Polskie Składy Budowlane

Użytkownik/ Klient – osoba fizyczna, korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Serwis / Internetowa platforma handlowa - serwis internetowy umieszczony w domenie mrowka.com.pl;

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, korzystające z oprogramowania, w tym strony internetowej Serwisu, umożliwiającej Użytkownikom w ramach internetowej platformy handlowej zawieranie umów na odległość z przedsiębiorcami - Partnerami w oparciu o niniejszy Regulamin;

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Partner – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), będący członkiem grupy zakupowej Grupa PSB – Polskie Składy Budowlane -  prowadzący placówki handlowe z wykorzystaniem znaków towarowych PSB MRÓWKA, PSB MINI MRÓWKA, PSB PROFI i Składów - Polskie Składy Budowlane

Tooltip - graficzny element interfejsu użytkownika wyświetlany po najechaniu kursorem myszy (dymek). Zawiera dodatkowe informacje istotne dla Użytkownika..

2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. 

4. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie, także na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługiwanego przez Użytkownika.

5. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom, co określone zostanie w Serwisie przez Usługodawcę. Przedmiotem osobnych regulaminów są zakupy towarów w sklepach Partnerów Grupy PSB.

6. Usługodawca w ramach Serwisu może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie będące przedsiębiorcami. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez wspomniane podmioty, regulujące funkcjonowanie ich serwisów.

7. Serwis przystosowany jest do współpracy z przeglądarką Chrome, Firefox. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować niepełne działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. Dla poprawnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta email. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności strony.

§ 2. UŻYTKOWNIK

1. Użytkownikiem Serwisu jest każda, korzystająca z niego, osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Serwisu.

3. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:

·          Użytkownika zarejestrowanego;

·          Użytkownika niezarejestrowanego.

4. Jedynie rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z wszystkich Usług. Część Usług nie jest udostępniona w ramach Serwisu dla Użytkowników posiadających status Użytkowników niezarejestrowanych.

5. Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat na rzecz Usługodawcy w związku z uzyskaniem i utrzymaniem statusu Użytkownika w Systemie. Korzystanie ze sposobów kontaktu określonych w Regulaminie nie wiąże się dla Użytkownika z jakimikolwiek opłatami na rzecz Dostawcy internetowej platformy handlowej.

6. Podmiot oferujący towary, usługi lub treści cyfrowe na Internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą. Usługodawca udostępnia możliwość sprzedaży ( prowadzenie sklepu internetowego )  na Internetowej platformie handlowej wyłącznie Partnerom. W odniesieniu do Użytkownika będącego konsumentem zastosowanie znajdują przepisy dotyczących konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów znajdują zastosowanie również do innych niż konsumenci podmiotów w każdym przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa.

7. Partner, prowadzący na Internetowej platformie handlowej sklep internetowy odpowiada za wykonanie wszystkich zobowiązań ciążących na nim jako sprzedawcy, wynikających z zawarcia transakcji w sklepie internetowym prowadzonym na Internetowej platformie handlowej.  

§ 3. REJESTRACJA / KORZYSTANIE BEZ REJESTRACJI

1.                  Rejestracja w  Serwisie

1)      Dla przeprowadzenia rejestracji Użytkownika w Serwisie konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis.

2)      Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza, wypisanych poniżej:

·          Imię i nazwisko Użytkownika;

·          Adres e-mail Użytkownika;

·          Adres i telefon Użytkownika;

·          Dane rejestrowe w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami

·          Inne dane wymagane przez przepisy prawne

·          Proponowane hasło.

Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, jednak odpowiedzialność za przechowywanie i posługiwanie się hasłem spoczywa na Użytkowniku, który jest jego dysponentem i jest on zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy.

3)      Osoba rejestrująca ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących: 

· akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności i Polityką cookies;

· udzielenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych i promocyjnych na kanale komunikacji udostępnionym w procesie rejestracji ( Na podstawie udzielonej zgody Grupa PSB Handel S.A. jest uprawniona do przesyłania informacji dotyczących materiałów budowlanych oraz towarów z asortymentu Dom – Wnętrze – Ogród jak również funkcjonowania sklepów PSB MRÓWKA, PSB MINI MRÓWKA, PSB PROFI i Składów - Polskie Składy Budowlane. Zakres zgody może być szerszy niż w.w. wskazany o ile w informacji widocznej przed udzieleniem zgody tak określono. Usługodawca przy przesyłaniu informacji może posługiwać się osobami trzecimi jednak to Grupa PSB Handel S.A. jest wyłącznie właściwa do kierowania do niej oświadczeń o cofnięciu zgody - dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1).

4)       Aby Użytkownik mógł się zarejestrować wymagane jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu serwisu wraz z Polityką Prywatności i Polityką cookies, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe zgody są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie czy dostępu do Usług.

5)      Po wypełnieniu formularza i wybraniu opcji „Zarejestruj się” Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający, co spowoduje aktywację konta Użytkownika (dalej: „Konto”). Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

6)      Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

7)      Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich jako strony Umowy lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

8)      Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników, jak również zasady ochrony prywatności Użytkowników, określone są w § 9 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

9)      Użytkownik udziela Usługodawcy upoważnienia do przekazania w jego imieniu danych podanych przy rejestracji Partnerowi, którego oferta prezentowana jest w Serwisie, w chwili dokonania przez Użytkownika wyboru opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dotyczącej oferty danego Partnera. Serwis zobowiązany jest wobec Użytkownika do przekazania jego danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz spełnienia obowiązków prawnych związanych z transakcją spoczywających na Partnerze. Przekazanie następuje jako spełnienie zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym wobec Użytkownika.

2.                  KORZYSTANIE Z SERWISU BEZ REJESTRACJI

1)   Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez dokonania rejestracji – mają wówczas dostęp to ograniczonych treści i Usług, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi
w Serwisie.

2)   Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość podania danych umożliwiających przeprowadzenie z Partnerem transakcji dotyczącej indywidualnie wybranej oferty Partnera. Dane obejmują informacje niezbędne do nadania przesyłki i/lub dane wymagane przepisami prawa do udokumentowania transakcji. Użytkownik niezarejestrowany uzupełnia zakres danych za każdym razem gdy decyduje o przyjęciu pojedynczej oferty Partnera.

3)   Aby Użytkownik mógł się dokonać wyboru opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wymagane jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu serwisu wraz z Polityką Prywatności i Polityką cookies oraz Regulaminu sklepu internetowego Partnera bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla niezarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe zgody są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do dostępu do Usług świadczonych Użytkownikom niezarejestrowanym.

4)   Po wypełnieniu formularza i dokonaniu akceptacji Regulaminu serwisu wraz z Polityką Prywatności i Polityką cookies Użytkownik uzyskuje możliwość zaznaczenia opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Po zaznaczeniu tej opcji dane wskazane przez Użytkownika zostaną zapisane w Serwisie na potrzeby Usług realizowanych na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych oraz wykonania zobowiązania określonego w pkt 7 poniżej.

5)   Użytkownik, , jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich jako strony Umowy lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

6)   Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników, jak również zasady ochrony prywatności Użytkowników, określone są w § 9 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

7)   Użytkownik udziela Usługodawcy upoważnienia do przekazania w jego imieniu danych podanych w formularzu Partnerowi, którego oferta prezentowana jest w Serwisie, w chwili dokonania przez Użytkownika wyboru opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dotyczącej oferty danego Partnera. Serwis zobowiązany jest wobec Użytkownika do przekazania jego danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz spełnienia obowiązków prawnych związanych z transakcją spoczywających na Partnerze. Przekazanie następuje jako spełnienie zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym wobec Użytkownika.

§ 4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. odpowiednio: (1) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu; (2) wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego (dezaktywacji Konta); (3) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: info@grupapsb.com.pl (4) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszeniu praw innych Użytkowników lub Usługodawcy), (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.

3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

4. Użytkownik do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów 8) może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

5. Odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik może dokonać w dowolnej formie np. przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Usługodawcy: ul. Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój) lub drogą elektroniczną na adres mailowy info@grupapsb.com.pl. Wzór oświadczenia przedstawiony jest w załączniku do regulaminu. Przeprowadzenie procedury wyrejestrowania/dezaktywacji konta określonej w § 5 jest tożsame z odstąpieniem/ rozwiązaniem Umowy. 

§ 5. WYREJESTROWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU/ DEZAKTYWACJA KONTA

1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu.

2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: info@grupapsb.com.pl.

3. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika którychkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.

4. Usługodawca może dezaktywować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, lub naruszenie praw innych Użytkowników. O dokonaniu dezaktywacji Usługodawca powiadomi Użytkownika przesyłając komunikat danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 6. SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

Wszelkie treści dostępne w Serwisie, stanowiące utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami), nie mogą być bez zgody Usługodawcy wykorzystywane w inny sposób niż skorzystanie z usług Serwisu.

W szczególności Użytkownik nie może pobierać zdjęć i opisów poszczególnych towarów prezentowanych w Serwisie, jak również nie może korzystać z nich w innym celu niż zapoznanie się z treściami dostępnymi w Serwisie.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ/ PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i całodobowej jego dostępności, dołoży także wszelkich starań aby informacje zamieszczone w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

· Zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 rozdziału XII „Postanowienia końcowe”;

· Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników. Powyższe wpływa na ograniczenie/wyłączenie odpowiedzialności Partnerów na zobowiązania wobec Użytkowników związane z transakcjami zawartymi w sklepach internetowych prowadzonych na Internetowej platformie handlowej.

5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

7. Uwidocznione przy towarach prezentowanych w Serwisie wartości pieniężne stanowią informację o dostępności tego towaru w wybranych punktach handlowych i jego deklarowanej cenie. W zależności od dokonanych wyborów przez Użytkownika wartości pieniężne prezentowane przy towarach mają następujący charakter: (1) w przypadku braku wyboru sklepu „cena orientacyjna” wybranego towaru jest wartością średnią cen dostępnych w Serwisie a w przypadku oznaczenia „HIT …” lub innego wyróżnika oznacza to wartość prezentowaną informacyjnie na przykładzie ceny prezentowanej we wskazanym/ch  w Tooltipie sklepie/ch , prowadzonym/ch przez Partnera/ów na Internetowej platformie handlowej ( 2 ) w przypadku dokonania wyboru sklepu – „cena” stanowi wartość wyrażoną w PLN deklarowaną przez danego Partnera, za którą Użytkownik może zakupić dany towar na warunkach określonych w Regulaminie zakupów w sklepie Partnera. Każdy z Partnerów indywidualnie kształtuje ceny swoich towarów prezentowanych za pośrednictwem Serwisu, jak również określa warunki zawarcia umowy sprzedaży, w tym nadaje oznaczenia towarom oferowanym jako promocyjne. Każdy z Partnerów odpowiada za prawidłową prezentację promocji cenowych i stosowanie innych wyróżników w odniesieniu do oferowanych w sklepie internetowym towarów. 

§ 8. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:

1. Udostępnianie zawartości Serwisu

Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu produktów wybranych Partnerów Grupy PSB, porad związanych z budownictwem, prowadzeniem domu i ogrodu, a także ogólnie pojętym projektowaniem i DIY. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki produktów. Użytkownik będzie miał również możliwość otrzymania treści związanych z ofertą wybranego sklepu Partnera poprzez wybranie w ramach opcji dostępnych na stronie Serwisu lokalizacji wybranego sklepu. Użytkownik ma możliwość odstąpienia/ rezygnacji z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie. Udostępnianie zawartości Serwisu nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty.

2. Newsletter

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają taką możliwość poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody na komunikację marketingową w ramach ustawień Konta użytkownika. Użytkownik ma możliwość odstąpienia / rezygnacji z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie w sposób określony w Regulaminie. Korzystanie z usługi „Newsletter” nie wiąże się z powstaniem dla Użytkownika zobowiązania do zapłaty.

3. Moduł do obsługi zakupów on-line

Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem z mechanizmu zakupów on-line i przetwarzaniem w tym w zakresie danych osobowych Użytkowników, zostały zamieszczone odpowiednio w ramach Regulaminu zakupów dostępnego indywidualnie dla każdej placówki Partnera Grupy PSB po wybraniu danej placówki handlowej. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dokonywania zakupów towarów w Sklepach Partnerów Grupy PSB w procedurze przewidzianej dla Użytkowników posiadających konto w Serwisie oraz dla Użytkowników nie posiadających tego konta. Użytkownicy zarejestrowani posiadają w ramach Konta Użytkownika możliwość dokonywania zakupów przy wykorzystaniu swoich danych podanych przy wcześniejszym zamówieniu (bez konieczności powtórnego ich podawania przy kolejnych zamówieniach). Użytkownik przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ceny i kosztów transportu jedynie wraz z zaznaczeniem opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Inne usługi, których zakres określony został w treści Serwisu.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      W przypadku usług świadczonych w ramach serwisu administratorem jest Grupa PSB Handel S.A. z/s w Wełeczu, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-197-44-39, REGON: 366438684, dalej Administrator.

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować za pomocą: e-mail: iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl lub nr tel. 504 976 690.
  2. Administrator przetwarza dane Klienta w celu:

1)      świadczenia Usługi (Administrator udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (tj. działa w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

2)      przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – sms/mms/e-mail lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownik wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody;

3)      Świadczenia Usługi Newsletter (Newsletter, kierowany przez Grupę PSB Handel S.A. z/s w Wełeczu, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój, może być kolejnym celem przetwarzania danych Użytkownika, o ile Użytkownik udzieli stosownej zgody na jego otrzymywanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4)      Realizacji procesu reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);

5)      Dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

6)      Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z księgowością, podatkami, archiwizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Odbiorcą danych Klienta w przypadku realizacji Usługi określonej w § 8 ust. 3 jest Partner z oferty, którego skorzystał Klient. Istotą Usługi określonej w § 8 ust. 3 jest udostępnianie danych rejestrowych Partnerom (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na cele związane z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Partnerem. Z chwilą przekazania danych Partnerowi staje się on Administratorem tych danych, a ich przetwarzanie realizowane jest na zasadach określonych w regulaminie zakupów danego Partnera. Dane będą również powierzane na podstawie odpowiednich umów lub innych dozwolonych instrumentów prawnych firmie hostingowej, firmie z zakresu obsługi IT, ewentualnie firmie obsługującej komunikację marketingową czy Newsletter (w przypadku wyrażenia zgody na te Usługi).
  2. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług będą przetwarzane na czas umożliwienia świadczenia Usługi, przez okres rzeczywistego korzystania z danej Usługi; dane przetwarzane w celu realizacji procesu reklamacji – przez okres niezbędny do realizacji procesu reklamacyjnego; po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
  3. Użytkownik ma prawo:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

3)      do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;

4)      do ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;

5)      do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO;

6)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;

7)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

8)      do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług. 

§ 10. OŚWIADCZENIA DOSTAWCY INTERNETOWEJ PLATFORMY  HANDLOWEJ

1.      Dokonanie wyszukiwania towarów przed wyborem placówki handlowej powoduje, że wyświetlane są informacje o towarach wraz z cenami orientacyjnymi.  Dopiero wyszukiwanie towarów po wyborze placówki handlowej powoduje, że wyszukiwane są oferty danego przedsiębiorcy, zawierające ceny oferowane i warunki transakcji.

2.      Serwis umożliwia wyszukiwanie wpisanej frazy według następujących zasad:

a.       wyszukiwaniu podlegają tylko wyrazy w formie podstawowej: rzeczowniki
- mianownik liczby pojedynczej, czasownik – bezokolicznik,

b.      fraza wyszukiwana jest również zamieniana na formę podstawową,

c.       wyszukiwaniu podlegają pola: nazwa, nazwa dostawcy, nazwa kategorii, opis, kod EAN;

3.      Przedstawianie wyników wyszukiwania następuje w kolejności :

a.       produkty zawierające oznaczenie „HIT … ” lub inne wyróżniki danego towaru według wskazań Partnera;

b.      produkt "dostawca poleca" ( kryterium nie jest stosowane przy wyszukiwaniu według frazy lecz tylko w przypadku odznaczania kryteriów filtrowania towarów według zdefiniowanych kategorii ) - w ramach tego oznaczenia prezentowane są towary w odniesieniu do których producent/dystrybutor zlecili taką ich prezentację za wynagrodzeniem,  

c.       sortowanie po najwyższej trafności (wyszukiwanie "pełnotekstowe"): nazwa oraz kod EAN

d.      sortowanie po najwyższej trafności (wyszukiwanie "pełnotekstowe"): opis

4.      Partnerzy prezentujący oferty swoich towarów za pośrednictwem Serwisu są przedsiębiorcami, zatem zastosowanie znajdują przepisy dotyczące konsumentów,
w każdym przypadku gdy kupującym jest podmiot objęty zakresem ochrony w nich przewidzianym.

5.      W odniesieniu do umów zawieranych przez konsumentów z wykorzystaniem  Internetowej platformie handlowej Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przedmiotowym regulaminie w odniesieniu do usług świadczonych w ramach Serwisu o których mowa w § 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów sprzedaży towarów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Partner ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za opisy towarów widoczne bezpośrednio przed podjęciem przez Klienta decyzji zakupowej skutkujących zobowiązaniem do zapłaty Usługodawca wskazuje, że treści dotyczące towarów widoczne przed wyborem sklepu mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią treści umowy sprzedaży, której stronami jest Użytkownik i Klient.

6.       Partner ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym w regulaminie sklepu internetowego znajdującego zastosowanie do poszczególnego sklepu.

§ 11. REKLAMACJE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika, w wady Usługi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, których aktualne teksty dostępne są na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

2.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1, w formie elektronicznej na adres e - mail przywołany w § 1 ust. 1, względnie, dla Użytkowników zarejestrowanych poprzez dedykowane temu celowi funkcje Serwisu.

3.      Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji danych zgłoszonych przy rejestracji Użytkownika zarejestrowanego/ danych kontaktowych Użytkownika niezarejestrowanego, żądania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór reklamacji:

Miejscowość, data

Użytkownik: ……………..

Usługodawca: GRUPA PSB HANDEL S.A., Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój

Niniejszym, zawiadamiam, iż Usługa SERWISU MROWKA.COM.PL jest wadliwa/niezgodna z umową. Stwierdzona wada/niezgodność polega na ………………… i została stwierdzona w dniu ………………………..

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać na adres e-mail za pośrednictwem którego przesłana została reklamacja.

/podpis/

4.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, w odniesieniu do Konsumentów nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie na reklamację oznacza, że Usługodawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

5.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6.      Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
    • Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://tiny.pl/99pmd.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez uwidocznienie komunikatu do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu z informacją wskazaną w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu/Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Do upływu czasu niezbędnego do rozwiązania umowy w sposób określony powyżej, Użytkownik zarejestrowany związany jest regulaminem w brzmieniu dotychczasowym.

Zapisz się do newslettera

Kim jesteś?