Znajdź sklep w swojej lokalizacji

Budowa - Instalacja wodna i kanalizacyjna

10
12 2014

Trendy i nowe technologie

Oszczędne zużycie wody. Zapotrzebowanie na wodę we współczesnym domu jest większe niż kiedyś – jest więcej odbiorników, których dawniej nie było, a także więcej łazienek. Nowoczesne baterie, spłuczki oraz słuchawki prysznicowe zapewniają oszczędne korzystanie z wody bez pogorszenia komfortu użytkowników. Oszczędzaniu służą też m.in. instalacje umożliwiające korzystanie z wody deszczowej oraz ponowne wykorzystanie wodociągowej (instalacje dualne). 
Lepsza jakość wody pitnej. Zapewniają ją nowoczesne systemy filtrowania i uzdatniania wody czerpanej z własnych ujęć i wodociągów. 
Ciepła woda za niższą cenę. Do wyboru mamy rozwiązania pozwalające oszczędzać energię potrzebną do ogrzewania wody użytkowej – rury cyrkulacyjne, nowoczesne otuliny. 
Ścieki – mniej groźne. Zużywając więcej wody, wytwarzamy więcej ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają zagospodarowywać je w sposób ekologiczny.

WODA Z WODOCIĄGU 

W domach budowanych na terenach, na których istnieje sieć wodociągowa, nie ma problemu z dostępem do wody pitnej. Zwykle jest wręcz obowiązek podłączenia się do niej. Podłączenie domu do sieci wodociągowej to najszybszy i najwygodniejszy sposób na pozyskiwanie wody. Aby móc czerpać wodę z sieci, konieczna jest budowa przyłącza. Wymaga ona spełnienia kilku formalności – m.in. złożenia w miejscowym zakładzie wodociągów wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz po otrzymaniu warunków – zlecenia projektantowi opracowania projektu przyłącza wodociągowego. Projekt wymaga zaopiniowania w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnienia w zakładzie wodociągowym. Następnie z uzgodnionym projektem oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości należy zgłosić do zakładu wodociągowego gotowość rozpoczęcia inwestycji. Budowę przyłącza zleca się doświadczonej firmie, najlepiej takiej, która współpracuje z miejscowym zakładem wodociągowym. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy też uzgodnić z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego. Po dokonaniu przez przedstawiciela wodociągów odbioru technicznego przyłącza zakład montuje wodomierz główny. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


WODA ZE STUDNI 

Jeśli nie ma możliwości podłączenia domu do sieci wodociągowej, rozwiązaniem jest budowa studni. Wymaga ona sprawdzenia, czy przepisy dotyczące ochrony środowiska nie ograniczają jej budowy. Konieczne jest także znalezienie źródła wody – warto w tym celu skorzystać ze specjalistycznych metod, np. z metody elektrooporowej, w której mierzy się opór elektryczny podziemnych warstw. Planując miejsce na studnię, należy zachować bezpieczne odległość od szamba (min. 15 m), przydomowej oczyszczalni ścieków (min. 30 m), budynku inwentarskiego (min. 15 m), granicy sąsiedniej działki (min. 5 m) oraz od osi przydrożnego rowu (min. 7,5 m). Studni nie należy lokalizować w miejscach, w które spływa woda deszczowa i roztopowa. Rodzaj studni dobiera się w zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej. Jeśli znajduje się ona płytko – kilka metrów pod ziemią – wystarczająca będzie studnia kręgowa. Gdy warstwa wodonośna jest na głębokości 7-8 m, stosuje się studnie wąskorurowe. Jeżeli zwierciadło wody znajduje się na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, lepiej sprawdzają się studnie głębinowe (wiercone). 

Po wykonaniu studni trzeba zainstalować pompę, która z odpowiednim ciśnieniem będzie tłoczyć wodę do punktów poboru w domu. W przypadku studni płytkich wystarczające są pompy samozasysające. Gdy woda znajduje się na głębokości większej niż 8 m, konieczna będzie instalacja pompy głębinowej. Jeśli woda ma być czerpana ze studni, należy także zastosować hydrofory (zestawy składające się z pompy, zbiornika powietrzno-wodnego i przekaźnika), których zadaniem jest ustabilizowanie ciśnienia wody w instalacji oraz zmniejszenie częstotliwości uruchamiania pompy. 

INSTALACJA WODNA 

Aby woda była doprowadzana do wszystkich miejsc poboru w domu, konieczna jest instalacja wodna. Wykonuje się ją z rur miedzianych lub z tworzywa sztucznego. 
Rury miedziane. Są bardzo trwałe i wykazują właściwości bakteriostatyczne – jony miedzi są zabójcze dla bakterii i glonów. Powierzchnia rur miedzianych jest gładka, dzięki czemu stawiają one znikomy opór hydrauliczny, a na ich powierzchni nie zatrzymują się osady. Miedziane przewody wodne produkuje się jako rury twarde, półtwarde i miękkie. Twarde stosuje się na długich odcinkach instalacji. Na krótszych odcinkach, które często zakręcają, lepiej sprawdzają się rury miękkie, które można łatwo kształtować. Pozwala to zmniejszyć liczbę połączeń i skraca czas wykonania instalacji. Rur miedzianych nie należy stosować do wody o pH mniejszym niż 8 i z dużą zawartością dwutlenku węgla. 
Rury z tworzywa. Są tańsze od miedzianych, łatwe w montażu i nie korodują. Do instalacji zimnej wody stosuje się rury z polietylenu PE, polibutylenu PB, polipropylenu PP lub przewody o lepszych właściwościach – z polietylenu usieciowanego PE-X oraz rury wielowarstwowe. Do instalacji z gorącą wodą wykorzystuje się rury z polipropylenu z wkładką z aluminium lub z włókna szklanego.

INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Zadaniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej jest odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych za pomocą podejść (odcinków łączących przybory sanitarne z pionami) i pionów kanalizacyjnych do poziomych przewodów odpływowych. Następnie są one odprowadzane głównym przewodem odpływowym do sieci kanalizacyjnej, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Instalacja kanalizacyjna działa w układzie grawitacyjnym. Podejścia od urządzeń sanitarnych do pionu przeprowadza się możliwie najkrótszą drogą, ze spadkiem od 2 do 15% (2-15 cm na metr rury) w kierunku pionu kanalizacyjnego. Instalację najczęściej wykonuje się z tworzywa. Aby wytłumić hałas, warto stosować kanalizację bezszumową, czyli specjalne rury kanalizacyjne produkowane z materiałów charakteryzujących się m.in. dużym ciężarem powierzchniowym. Pozwalają one zredukować poziom hałasu nawet o kilkanaście decybeli.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Jeśli nie ma możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, warto zamiast szamba wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Przede wszystkim jest to inwestycja ekologiczna – oczyszczone ścieki nie zanieczyszczają wód gruntowych, mogą więc być odsączane do gruntu lub odprowadzane np. do rzeki, rowu melioracyjnego czy stawu. Zaletą oczyszczalni jest także niewielki w porównaniu z szambem koszt eksploatacji – większość z nich wymaga wywożenia osadów raz na dwa-trzy lata. Do wyboru jest kilka rodzajów oczyszczalni. Ich wspólnym mianownikiem jest osadnik wstępny, w którym ścieki są wstępnie oczyszczane. Następnie są one poddawane dalszemu oczyszczaniu, którego przebieg jest uzależniony od rodzaju oczyszczalni. Najpopularniejsze są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym – układem podziemnych rur, którymi podczyszczone ścieki są rozsączane do gruntu, a tam dalej poddawane oczyszczaniu. Innym rodzajem oczyszczalni są te ze złożem biologicznym – zamkniętym w zbiorniku naturalnym materiałem filtracyjnym. Przepływające przez niego ścieki zostają oczyszczone przez mikroorganizmy tworzące błonę biologiczną. W oczyszczalni z osadem czynnym ścieki są poddawane rozkładowi w wyniku działania zawiesiny złożonej z mikroorganizmów. Oczyszczalnia z fi ltrem gruntowo-korzeniowym oczyszcza ścieki za pomocą fi ltra, który tworzy odpowiednio uzdatniona gleba porośnięta roślinami wodnym i lub charakterystycznymi dla terenów podmokłych.

ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ DELFIN RAIN pomagają zmniejszyć zużycie wody w przeciętnym gospodarstwie domowym do 30%! Woda deszczowa może być używana do:

  • spłukiwania toalety
  • podlewania ogrodu
  • mycia samochodu
  • sprzątania
  • prania odzieży

Zbiorniki DELFIN RAIN mogą być użytkowane niezależnie od warunków gruntowo-wodnych. Zyskują coraz większą popularność nie tylko z powodu rosnących cen wody, ale i większej świadomości ekologicznej.

JAK TO DZIAŁA?

Woda z rynny jest odprowadzana systemem rur bezpośrednio do wlotu zbiornika. Przechodząc przez osadniki rynnowe zostaje oczyszczona z liści i innych zanieczyszczeń organicznych. Dzięki filtrom przy nadstawce zbiornika i w koszu filtracyjnym jest następnie pozbawiana zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych (np. piasku ). Zgromadzona w zbiorniku woda za pomocą odpowiednio dobranej pompy pływakowej lub ciśnieniowej zostaje dostarczona do punktu czerpalnego (np. kranu ogrodowego).

DELFIN RAIN - ZBIORNIKI GODNE ZAUFANIA

Zbiorniki firmy Delfin wykonane są z wysokiej jakości polietylenu metodą formowania rotacyjnego, co gwarantuje 100% szczelność. W przypadku kiedy zbiornik trzeba umieścić głęboko pod powierzchnią, stosuje się dodatkowe nadstawki mocowane na gwint.

Dostępne pojemności: 3000 – 10 000m3 - 10 lat gwarancji.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

·Montaż zbiornika należy poprzedzić ustaleniem poziomu wód gruntowych, co pozwala na wykonanie odpowiednich zabezpieczeń zbiornika.

·Wielkość wykopu jest uzależniona od gabarytów i kształtu zbiornika.

·Wokół zbiornika należy wykonać obsypkę piaskowo-cementową (min. 20 cm).

·Nie należy montować zbiornika pod przejazdami ze względu na zagrożenie deformacją pod wpływem ciężaru pojazdów.

·Należy zachować określone przepisami prawa budowlanego odległości od budynków, żeby uniknąć niesymetrycznego, jednostronnego zwiększenia obciążenia ścian zbiornika, przekazywanego przez fundamenty tych obiektów.

·Pokrywa do zbiornika musi wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępna podczas zabiegów konserwacyjnych.

·Zbiornik należy podłączyć do całorocznego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej bądź rowu melioracyjnego, żeby umożliwić odpływ nadmiaru wody.

DOSTĘPNE WERSJE ZBIORNIKÓW DELFIN RAIN

WERSJA 0 - Zbiornik na wodę deszczową DELFIN RAIN bez pompy

WERSJA A - Zbiornik na wodę deszczową DELFIN RAIN do ogrodu  - komplet z pompą z pływakową

Pompa OMNIGENA MULTI SP 800 ze sterowaniem pływakowym

·max. wysokość podnoszenia - 30 [m]

·max. wydajność - 92 [l/min]

·moc silnika - 800 [W]

·kabel zasilający - 10 mb

WERSJA B - Zbiornik na wodę deszczową DELFIN RAIN do ogrodu i mycia samochodu - komplet z pompą ciśnieniową

Pompa OMNIGENA DIVERTRON 1000 ze zintegrowanym elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym

 ·max. wysokość podnoszenia - 36 [m]

·max. wydajność - 95 [l/min]

·moc silnika - 900 [W]

·kabel zasilający - 15 mb

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.