Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności.

Znajdź sklep w swojej lokalizacji

lub

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających z możliwości dokonywania rezerwacji w sklepach PSB MRÓWKA, PSB PROFI oraz składach budowlanych Grupy Polskie Składy Budowlane, za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego udostępnionego przez serwis mrowka.com.pl lub poprzez e-mail/telefon Sprzedawcy.

I. Informacje ogólne i zastrzeżenia

1) Podmiotem odpowiedzialnym wobec Kupujących jest przedsiębiorca prowadzący punkt handlowy:  PSB Mrówka Ciechanów  ( dalej: SKLEP ) tj.:

PPHU ROLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

ul. Niechodzka 5; 06-400 Ciechanów

NIP: 5662018237

Regon: 367243008

/dane rejestrowe,  CIEDG/

w dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”.

2)      Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres : ul. Niechodzka 5; 06-400 Ciechanów ( ADRES SPRZEDAWCY )

adres E-MAIL: zamowienia.ciechanow@psbmrowka.com.pl ( E-MAIL SPRZEDAWCY )

Nr tel: 532 088 184 ( TELEFON SPRZEDAWCY )

3)      Zapytania dotyczące celu możliwego wykorzystania produktu ze skutkiem przewidzianym w 556(1) kodeksu cywilnego należy kierować wyłącznie na w. w. adres poczty E-MAIL SPRZEDAWCY.

4)      Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Wnioski o poprawę lub usunięcie danych należy kierować na adres E-MAIL SPRZEDAWCY lub pocztą tradycyjną na ADRES SPRZEDAWCY .

5)      Wszelkie informacje, dotyczące produktów, których dotyczy Regulamin pochodzą
z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

6)      Zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego używanego przez Kupującego (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru ).

7)      Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli
i prezentowane są wyłącznie w celu prezentacji asortymentu dostępnego w SKLEPIE.

8)      Ceny towarów prezentowane na PORTALU SKLEPU są to deklarowane ceny brutto nabycia w SKLEPIE Sprzedawcy udostępnione przez Sprzedawcę Grupie PSB Handel S.A. jako podmiotowi prowadzącemu serwis mrówka.com.pl .  Wskazanie ceny nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

II. Definicje

1)      Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2)      Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza dokonać Rezerwacji.

3)      Sprzedawca: jak w pkt 1.1.

4)      Sklep: jak w pkt 1.1

5)      Portal Sklepu: dedykowana SKLEPOWI wydzielona część portalu https://mrowka.com.pl/sklepy-psb-mrowka lub/i https://mrowka.com.pl/sklady-budowlane-psb lub/i https://www.grupapsb.com.pl/sklepy-psb-mrowka  lub/i https://www.grupapsb.com.pl/sklady-budowlane  która zawiera dane kontaktowe danej placówki handlowej i prezentację dostępnego w danym SKLEPIE asortymentu.

6)      Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7)      Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Rezerwacji dokonanej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8)      Rezerwacja: przesłana za pośrednictwem serwisu mrowka.com.pl, e-mail lub telefoniczna informacja Klienta do Sprzedawcy wyrażająca zainteresowanie nabyciem Towarów w niej wskazanych.

9)      Potwierdzenie Rezerwacji: przesłana za pośrednictwem serwisu mrowka.com.pl informacja Sprzedawcy do Klienta potwierdzająca dostępność Towaru i możliwość jego zakupu w SKLEPIE Sprzedawcy w Okresie Rezerwacji.

10)  Okres Rezerwacji: okres od dnia Potwierdzenia Rezerwacji do godziny zamknięcia Sklepu Sprzedawcy drugiego dnia roboczego.

11)  Regulamin Serwisu PSB – regulamin dostępny pod adresem: https://mrowka.com.pl/regulamin-serwisu

III. Rezerwacje za pośrednictwem serwisu mrowka.com.pl

1)      Klient ma możliwość dokonać Rezerwacji Towarów jako Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany w rozumieniu Regulaminu Serwisu PSB.  W tym celu Klient dokonuje wyboru Towarów uwidocznionych na Portalu Sklepu jako dostępne i po naciśnięciu pola „DO KOSZYKA” przekierowany jest do formularza identyfikującego Klienta jako dokonującego rezerwacji. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego, w rozumieniu Regulaminu Serwisu PSB, dane identyfikujące Klienta dokonującego Rezerwacji przyjęte zostaną takie jak przy rejestracji Klienta do Portalu Serwisu PSB.

2)      W efekcie dokonania wyboru Towarów i wskazania danych identyfikujących Klienta, jako dokonującego Rezerwacji, Rezerwacja przekazywana jest do SKLEPU, który niezwłocznie Potwierdza Rezerwację lub informuje o braku dostępności Towaru.

3)      SKLEP  jest związany Potwierdzeniem Rezerwacji przez Okres Rezerwacji.

4)      Rezerwacja, jak również zaznaczenie na Portalu Sklepu jakiejkolwiek opcji
( w tym kliknięcie ZAREZERWUJ lub ZAMAWIAM ) nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Rezerwacja, jak również Potwierdzenie Rezerwacji stanowi jedynie wymianę informacji dotyczących dostępności Towaru w SKLEPIE i możliwości dokonania jego zakupu w stacjonarnym punkcie handlowym Sprzedawcy – SKLEPIE określonym w pkt I. 1. 

5)      Rezerwacja i Potwierdzenie Rezerwacji nie stanowią umowy przedwstępnej zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

6)      Klienci i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

IV.  Rezerwacje za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail ) lub telefonicznie

1)      Klient po zapoznaniu się z Regulaminem może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem E-MAIL SPRZEDAWCY lub TELEFONU SPRZEDAWCY wskazując na Towary prezentowane na Portalu Sklepu, które chciałby zarezerwować.

2)      Sprzedawca potwierdza dostępność Towarów, ich cenę, sposoby płatności obowiązujące w Sklepu oraz warunki  Rezerwacji.

3)      Po uzgodnieniu warunków Rezerwacji Sprzedawca dokonuje podsumowania Rezerwacji i informuje Klienta o związanym z tym całkowitym koszcie Rezerwacji i terminie wydania Towaru.

4)      Klient wypowiada się na temat przedstawionego podsumowania akceptując ustalone warunki, modyfikując je lub rezygnując z finalizacji Rezerwacji. W przypadku modyfikacji Sprzedawca dokonuje kolejnego podsumowania - aż do uzyskania jednoznacznego oświadczenia, że Klient akceptuje warunki Rezerwacji. Każda ze stron może w każdej chwili wycofać się z negocjacji bez podawania przyczyn.

5)      Po uzyskaniu akceptacji Klienta Sprzedawca potwierdza Rezerwację. Klient zobowiązany jest podać niezbędne informacje pozwalające na zidentyfikowanie złożonej Rezerwacji i zapewnienie możliwości sprzedaży Towarów objętych Rezerwacją właściwej osobie.

6)      Rezerwacja poprzez e-mail/telefon nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Rezerwacja, jak również potwierdzenie przez Sprzedawcę Rezerwacji w jakiejkolwiek formie stanowi jedynie wymianę informacji dotyczących dostępności Towaru w SKLEPIE i możliwości dokonania jego zakupu w stacjonarnym punkcie handlowym Sprzedawcy – SKLEPIE określonym w pkt I. 1.   

7)      Rezerwacja i potwierdzenie Rezerwacji nie stanowią umowy przedwstępnej zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

8)      Klienci i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

V . Dane osobowe

1)      Administratorem  jest  Sprzedawca dalej określany poniżej jako Administrator.

2)      Z inspektorem ochrony danych (IOD)  można się skontaktować za pomocą E-MAIL SPRZEDAWCY lub TELEFONU SPRZEDAWCY.

3)      Administrator  przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4)      Administrator, jako Sprzedawca, przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży/Rezerwacji, w oparciu o zawieraną umowę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5)      Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6)      Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

7)      W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

8)      Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

9)      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.  

VIPostanowienia ogólne.

1)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2)      Złożenie Rezerwacji wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu dostępnego w SKLEPIE i poprzez stronę internetową https://mrowka.com.pl/sklepy-psb-mrowka lub https://mrowka.com.pl/sklady-budowlane-psb  w części dotyczącej Sprzedawcy.

3)      Jeżeli w odniesieniu do Towaru wskazano, iż objęty został on gwarancją oznacza to, iż Towar objęty jest gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informacje bezpośrednio na stronie internetowej danego producenta, bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

4)      Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na Portalu Sklepu