Remont zgodnie z prawem

Remont mieszkania niesie ze sobą wiele utrudnień, również dla naszych sąsiadów. Jeśli mieszkamy w bloku sprawdźmy, jakie prace możemy zrobić bez zgody właściciela budynku, a na co potrzebujemy pozwolenia, aby zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi konsekwencjami prawnymi.

06
09 2016

Kiedy planujemy remont, naszą uwagę zaprzątają wydatki oraz wizja odnowionego mieszkania. Często dopiero napotykając na trudności techniczne, np. związane z wymianą grzejników, uświadamiamy sobie, że bez pomocy konserwatora budynku, remont nie będzie mógł się odbyć. W rzeczywistości udział właściciela nieruchomości i innych organów może okazać się jeszcze większy. Wiele zmian planowanych w mieszkaniu można wykonać dopiero po zgłoszeniu lub za zgodą spółdzielni, wspólnoty lub odpowiedniego urzędu.

W zgodzie z regulaminem użytkowania budynku

Właściciel budynku zwykle wymaga zgłoszenia zamiaru remontu. Mieszkańcy są zobligowani do pisemnego poinformowania np. zarządu wspólnoty mieszkaniowej o planowanym zakresie robót i terminie ich wykonania. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu znajdziemy na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty lub w ich siedzibie.

Aby uzyskać konkretne wskazówki dotyczące regulacji prawnej, warto zasięgnąć rady zarządcy nieruchomości. Niektóre planowane przez nas zmiany wymagają np. zgody wszystkich mieszkańców nieruchomości. Regulamin spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej może narzucać nam reguły dotyczące np. koloru i wyglądu stolarki drzwi wejściowych i okiennej.

Co nie wymaga zgody

Podstawowy remont mieszkania, który nie wpłynie na wygląd elewacji lub funkcjonowanie wspólnych stref budynku, najczęściej może być wykonany bez zgody właściciela nieruchomości i reszty mieszkańców. Zatem odnowienie ścian wewnętrznych, podłóg i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych oraz innych instalacyjnych urządzeń końcowych, takich jak kuchenka, piecyk, urządzenia sanitarne, jest możliwe bez zgody spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty. Taki remont jest kwalifikowany jako bieżąca konserwacja lub odtwarzanie pierwotnego stanu, nie ingerujące w części konstrukcyjne budynku oraz nie mające wpływu na funkcjonowanie nieruchomości jako całości. Natomiast zamiar przebudowy ścianek działowych, wymiany drzwi wejściowych, okien, przerobienia wszelkich instalacji, wymiana grzejników, remont balkonu lub loggi zwykle wymaga zgłoszenia do wspólnoty lub spółdzielni.

Zgłoszenie remontu do urzędu

Prawo budowlane wyszczególnia zakres prac, które wymagają zgłoszenia do urzędu, a na jakie niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeważnie jeśli nasze plany związane z remontem mieszkania nie przewidują poważnej przebudowy ani rozbudowy i pozostają w świetle prawa budowlanego remontem, wówczas wystarczy zgłosić na piśmie rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Wraz ze zgłoszeniem trzeba złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do lokalu. Niezbędne formularze dostępne są zazwyczaj na stronie internetowej danego urzędu. Do rozpoczęcia remontu można przystąpić wówczas, gdy w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu. Jednak prace należy przeprowadzić nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zarówno o przebudowie, jak i remoncie zgłaszanym do urzędu należy powiadomić spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Zgodnie z przepisami oddzielnej zgody konserwatora zabytków wymaga remont w mieszkaniu zlokalizowanym w wiekowej kamienicy objętej ochroną konserwatorską. 

Pozwolenie na budowę

Wystąpić o pozwolenie na budowę należy wówczas, gdy mamy dokonać przebudowy. Może to być np. wykonanie kuchni w miejscu łazienki i odwrotnie, przerobienie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa wymagająca ingerencji w konstrukcje budynku, jak np. wyburzanie ścian konstrukcyjnych. Także zabudowa balkonu, loggi oraz ich zadaszenia może być wykonana po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

W celu otrzymania pozwolenia na przebudowę konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w starostwie czy urzędzie miasta, w wydziale architektury i budownictwa. Przedłożyć należy wniosek o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Ponadto konieczne jest dołączenie czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.

Jakie skutki?

Jeśli mamy wątpliwości jak zakwalifikować plany remontowe, możemy zgłosić opis prac w starostwie. Jeżeli po 30 dniach od złożenia pisma nie otrzymamy odpowiedzi, wówczas możemy rozpocząć remont. Brak zgłoszenia lub pozwolenia na budowę może być traktowane jako samowola budowlana i skutkować nałożeniem kary grzywny. Ponadto właściciel nieruchomości, w której zostały bezprawnie wykonane poważne prace remontowe może zostać zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego w danym mieszkaniu.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.