Moja wymarzona sypialnia

Regulamin konkursu "Moja wymarzona sypialnia"

REGULAMIN KONKURSU

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs Grupy Polskie Składy Budowlane (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w miejscowości Wełecz 142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015152. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagrody jest firma Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.

3. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, w tym osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs "Moja wymarzona sypialnia" jest organizowany przez Organizatora w dniach 27 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.

2. Informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie Grupy PSB S.A.

www.psb-mrowka.pl oraz www.facebook.pl

C. Nagrody.

1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda - pościel z satyny bawełnianej "Home Gold Collection" firmy Greno, w rozmiarze poszwa 160x200 cm + poszewka 70x80 cm x 2szt., w kolorze współczesna zieleń:

D. Przebieg i mechanizm konkursu.

Internauta opisuje swoją wymarzoną sypialnię. Opis nie powinien być dłuższy niż 500 znaków. Opis wysyłany jest na maila na adres: facebook@grupapsb.com.pl.

W mailu powinny znajdować się: imię i nazwisko zgłaszającego, adres mailowy, opis wymarzonej sypialni.

E. Warunki przyznania nagrody.

Nagroda przyznana zostanie osobie, która najlepiej opisze swój wymarzony dom. Oceny dokonuje organizator konkursu na podstawie własnych kryteriów wyboru.

F. Odbiór Nagród.

1. Laureaci zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody drogą mailową, na adres podany przy rejestrowaniu swojego konta do systemu.

2. Sposób odebrania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

G. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.